Ingvarvillido.com kasutustingimused

Human OÜ (edaspidi Human) pakub veebilehte ingvarvillido.com (edaspidi Leht) ja lehel toodud infot, kõiki tekste, artikleid, loengute salvestisi jm audio- ja videomaterjale, fotosid jms (edaspidi Sisu) kasutamiseks järgnevate kasutustingimuste (edaspidi tingimused) kohaselt. Kasutades Lehte või Sisu mistahes viisil nõustud järgnevate tingimustega:

1. Lehel pakutavat Sisu võib kasutada kooskõlas Tingimustega isiklikul otstarbel ilma varalise või ärilise kasu saamise eesmärgita ning autoriõiguse seaduses toodu kohaselt. Ingvar Villido autoriõigusega kaitstud Sisu muutmine, kopeerimine, levitamine, avalik esitamine või tõlkimine teise keelde jms kasutamine on lubatud ainult Humani eelneval kirjalikul loal. Ingvar Villido on Teadliku Muutuse Kunsti kursuste autorina andnud litsentsilepingu alusel Humanile eksklusiivsed õigused haridusprogrammi sisu haldamiseks, korraldamiseks, vahendamiseks, levitamiseks ja esindamiseks ärilistes toimingutes.

2. Human 2.0 Upgrade Yourself logo ja Teadliku Muutuse Kunst on Humani registreeritud kaubamärgid, mille kasutamiseks on vajalik Humani eelnev kirjalik nõusolek.

3. Leht on mõeldud kasutamiseks vähemalt 18-aastasele täisealisele inimesele. Alaealisel tuleb Sisu kasutamiseks küsida nõusolek oma vanemalt ning kasutada seda vastavalt vanema juhistele.

4. Lehel pakutav Sisu on üldise info andmiseks lehel käsitletavate teemade kohta ja ei ole ettenähtud asendama meditsiinilist nõustamist, ennetust, diagnoosi või ravi. Seetõttu ei tohi lehe sisu kasutada haiguste diagnoosimiseks, ravimiseks ega määratud ravi asendamiseks. Tervisega seotud probleemide korral tuleb pöörduda nõu ja abi saamiseks arsti poole.

5. Human võib igal ajal muuta Tingimusi, Lehte ja pakutavat Sisu ilma sellest ette teatamata. Muudatused jõustuvad nende üles panemise ajast.

6. Human pakub Lehte “AS IS” ehk “nii nagu see on põhimõttel” ega vastuta järgneva eest:

  • Lehe mistahes põhjusel mittetoimimise, selle mis tahes tõrgete või puuduste eest;
  • konkreetse Sisu (teksti, artikli, loengu salvestise või muu audio- või videomaterjali vms) jätkuva kättesaadavuse eest Lehel;
  • Lehe või Sisu sobivuse eest mistahes muul eesmärgil kasutamiseks kui üldise info saamiseks Lehel käsitletavate teemade kohta;
  • selle, eest, et Lehel pakutav info käsitletavate teemade kohta on täielik ja ammendav.

7. Lehe, Sisu või Tingimustega seotud küsimused või avaldused tuleb saata aadressil team@ingvarvillido.com. Lehele, Sisule ja Tingimustele kohaldub Eesti õigus ja Lehe, Sisu või Tingimustega seotud juriidilised nõuded lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele Harju Maakohtus.