TMK kolmas kursus – kontseptsioonide vabastamine

Iga sinu mõte on soov, millega sa lood oma reaalsust.

Probleemsete mõttemustrite lõplik vabastamine on uus, kiire ja tõhusaim viis saada paremaks.

Aastaid tagasi taipasin sügavas meditatsioonis viibides, kuidas me loome tavaliste mõtetega kausaalsel tasandil oma reaalsust. Sulle võib tunduda, et mõte kirjeldab juba toimuvat, fakti. Avastasin vastupidise – sellel tasandil toimub loomine nii kiiresti, et sinu mõte teostub hetkega ja kujunebki täpselt nii.

2018. aastal läbi viidud Kantar-Emor uuringu alusel:

*Ligi 60% vastanutest praktiseerib TMK tehnikaid iga päev;

*Keskmisest rohkem kasutavad õpitud tehnikaid mehed.

Tegelikkuse teadvustamine

Kas oled märganud, et sinu mõtted aktiveeruvad iseenesest, automaatselt? Heal juhul avastad alles minutite möödudes, et oled juba mõnda aega mõelnud häirivaid minevikusündmusi või loonud tulevikukujutlusi. Keeruline on saavutada oma eesmärke, kui igapäevasteks kogemusteks on kahtlemine, mure, sundmõtted, asjasse puutumatud teemad või pidev ülemõtlemine.

Mida teha segavate mõtetega?

Tavaliselt püütakse negatiivseid mõtteid keelata, mõelda positiivselt, kasutada enesesisendusi, häirivatest mõtetest lahti saada jne. Kahjuks on saadav efekt lühiajaline, sest nende meetodite puhul jäävad vanad harjumuslikud mõttemustrid endiselt sisse ega kustu. Need mälus olevad vanad alateadlikud ja automaatsed reaktsioonid kujundavad pidevalt nii sinu suhteid kui suhtumisi, hinnanguid, seisundeid, motiive, käitumist jms. Tulemuseks on kannatused. Miljardid inimesed maailmas ei ole selle olukorraga rahul.

Teadliku Muutuse Kunsti (TMK) III kursuse teemaks on mõistus ehk mentaalne “keha”, kontseptsioonid, minevikumälestused, kujutlusvõime ja mälu.

Keskendu kohe lahendusele

Neid asendusi (mõtete keelamist jms) pole vaja. Me ei püüa mõistusest lahti saada. Selle asemel õpime mõistust kui oma sisemist töövahendit valdama – seda ebavajalikust puhastama, korrastama ja vajalikus osas treenima.

TMK kolmandal kursusel õpid aru saama oma mõistusest – teadvustama selle sisu, toimimise printsiipe, probleemkohti, rakenduse- ning muutmisvõimalusi. Avastad, kuidas mõtlemine toimib kui kausaalne, reaalsust loov tasand. Kursus sisaldab uuelaadset teadmist, kuidas muuta oma mõistuses toimuvat, kasutades selleks teadlikkust tema aktiivses vormis. Õpid selgeks tehnoloogia, kuidas probleemset reaalsust loovatest mõttemustritest ehk kontseptsioonidest lõplikult vabaneda, et positiivne saaks loomulikuna esile tulla. Just vabastamises peitubki lahendus – see on uus viis saada paremaks.

Päeva lõpuks oskad kasutada hetkega toimivaid ja lihtsaid teadvustamise tehnikaid, mille abil:

  • taipad, kuidas üks või teine mõtteline kontseptsioon loob sinu jaoks tegelikkust
  • end vabastada tegelikkust mittekajastavatest mõttemustritest ehk kontseptsioonidest
  • vabaneda häirivatest meenutustest ja tulevikku suunatud ettekujutlustest
  • läbi näha mõistuse poolt loodud illusoorset versiooni maailmast
  • ära tunda eelarvamusi ja veendumusi, mis sinu probleeme säilitavad
  • avastada oma “vale-mina” ehk ego ja eristada seda enda Tegelikust Minast
  • looma tegelikkusele vastavaid kontseptsioone, mis sinu elu toetavad.

Mida III kursusel praktiseeritakse:

Teadlikkuse kasutus aktiivses vormis, subjekt-objekt-suhte avastamine, mentaalse “keha” teadvustamine, kontseptsioonide tuvastamine, sõnaliste ja pildiliste kontseptsioonide vabastamine, teadveloleku säilitamine, taotluse impulss.

Tulemusena oled varustatud oskustega tulla edukalt toime oma sisekõnega, teha rahu minevikuga, juhtida sihipäraselt oma mõttetegevust ning vabastada kahjulikke mõttelisi kontseptsioone. Oskad vabaneda piiravatest eelarvamustest, ebasoodsa mõjuga uskumustest, jäikadest seisukohtadest ning oma mälus olevast tegelikkusele mittevastavast infost (nn valedest). Kursuse läbinuna suudad vabastada mõistuses olevaid vanu reaktsioone nii, et neid ei jäägi enam alles.

Kolmas kursus koosneb ühest põhipäevast ning lühemast jätkupäevast. Osalemise eeltingimuseks on TMK I ja II kursuse eelnev läbimine ning praktiseerimine. Pärast kolmanda kursuse läbimist avaneb võimalus saada TMK neljandale kursusele. Kord aastas toimub TMK kokkutulek Lilleoru õppekeskuse Teadlikkuse Rakendamise Koolis. Kokkusaamised kursused läbinud praktikutele toimuvad ka Venemaal ja USA-s.

Veel: Uus paradigma; Mis on teadlikkus? kogemuslood.

vaata TMK III kalendrit human.ee lehel

“Mõistus ja mõtlemine ei ole sinu arukuse nurgakiviks. Selleks nurgakiviks on hoopis teadvus. Teadvuse kasutamine on see, mis teeb inimesest aruka inimese.”