Teadusraamatu “Isiklik jätkusuutlikkus” kaasautor

Artikli Pealkiri: Teadlikkus kui uus paradigma isikliku jätkusuutlikkuse saavutamiseks: praktiku vaade kestlikule arengule.

Raamat: 214 lehekülge

Formaat: kõvakaaneline, saadav ka e-raamatuna

Keel: inglise keel

Esmatrükk: 2018ISBN: 9781138065086

Väljaandja: Routledge Press

Üks maailma põletavamaid probleeme

Märtsis 2018 ilmus maailma juhtivalt humanitaar- ja sotsiaalteaduste kirjastuselt Routledge uut uurimissuunda loov ingliskeelne teadusraamat “Personal Sustainability” (“Isiklik jätkusuutlikkus”). Mind kutsuti kirjutama sellesse raamatusse peatükki teadlikkusest kui uuest paradigmast pealkirjaga “Teadlikkus kui uus paradigma isikliku jätkusuutlikkuse saavutamiseks: praktiku vaade kestlikule arengule.”

Raamatu koostajate ja toimetajate eessõna: “Jätkusuutmatust arengust on saanud üks tänapäeva maailma põletavamaid probleeme. Jätkusuutlikkusega seotud probleemide keerukus seisneb valdkondadeülesuses, mistõttu olemasolevad lahendused enamasti ei toimi. Peavoolu lähenemine kestlikule arengule keskendub välistele, kollektiivsetele ja globaalsetele makroprotsessidele, jättes mikrotasandi intra- ja interpersonaalsed aspektid tähelepanuta.”

Uus lähenemine jätkusuutlikkusele

Jätkusuutlikkuse uurijate Oliver Parodi ja Kaidi Tamme poolt toimetatud erinevaid valdkondi koondav kogumik sisaldab 12 artiklit rahvusvahelistelt uurijatelt ja praktikutelt, keda toimetajad nimetavad uue uurimisvaldkonna pioneerideks. Raamatu eesmärk on uut uurimisvaldkonda kaardistada ja pakkuda uute jätkusuutlikkust mõjutavate teemade originaalset esmaanalüüsi.

Teadusraamatusse kirjutatud töö on uurimismonograafia. Selle eesmärgiks on täiendada akadeemilist teoreetilist lähenemist praktiku perspektiiviga jätkusuutlikust arengust ning juhtida tähelepanu indiviidi tasandil vajalikele muutustele. Artikkel avab inimkäitumise ja -valikute tagamaid ning pakub senistest täiesti teistsuguse strateegia püsivate tulemustega muutuste saavutamiseks. Teadusraamatusse kirjutatud artikli baasil on võimalik algatada sisulist diskussiooni ning planeerida edasisi uuringuid.

Kestlik areng empiirilise uurija pilgu läbi

Minu artikkel teadlikkusest kui uuest paradigmast isikliku jätkusuutlikkuse saavutamiseks on raamatu üheksas peatükk. See avab sisemaailma uurinud praktiku nägemuse tingimustele, mis kas võimaldavad või pidurdavad jätkusuutlikku arengut. Artiklis rõhutan, et leidmaks lahendusi globaalsele jätkusuutlikkuse kriisile, tuleb põhjalikumalt uurida individuaalsel tasandil toimuvaid protsesse. Käsitlen detailselt kaht põhimõtteliselt erinevat lähenemist: tänapäeval domineerivat mentaal-emotsionaalset paradigmat (nn vana paradigma), ja teadlikkuse kasutust kui uut paradigmat.

Väidan artiklis, et hetkel domineeriv arusaamine inimese identiteedist, rollist ja võimetest põhineb väga piiratud emotsionaal-mentaalsel paradigmal. Lähtuvalt oma empiirilistest uuringutest ja avastustest saan kinnitada, et meie probleemide ja konfliktide juured seisnevad inimkäitumise ja -mõtlemise automaatsuses ning üldises teadmatuses sisemaailma protsesside kohta. Kuid selle asemel, et püüda pidevalt vana paradigmat “parandada”, soovitan minna üle täiesti uuele paradigmale. Sellele, mis toetub üha ulatuslikumale teadvuse omaduste kasutuselevõtule inimese enda poolt.

Muutus isiklikul tasandil on ainus praktiline tee

Uuele paradigmale üleminekuks on inimkonnal vaja teadmisi ning oskusi, mis ise ei pärine vanast paradigmast – automaatselt omaks võetud väärtustest, normidest ja harjumustest. Räägin oskustest, mis põhinevad mõistusest järgmise inimese töövahendi – teadvuse – kasutamisel ning võimaldavad üksikindiviidi tasandil lõpetada vana paradigma edasikandumist.

Pikas perspektiivis saavad loovad, taiplikud / arukad ja terved indiviidid kestlikult toimida vaid siis, kui nad vähendavad vana paradigmat loovate automaatsete emotsionaalsete ja mentaalsete komplekside osakaalu ning suurendavad teadlikkuse kasutust. See valik teeb inimesele võimalikuks iseseisvalt muuta oma elu, arenedes senisest reflektoorsest olendist targaks, iseseisvaks ja õppimisvõimeliseks realistiks. Selline indiviidi tasandil aset leidev muutus on aluseks kõigile järgmistele vajalikele muudatustele välismaailmas ning viib summeerudes positiivsete tulemusteni makrotasandil.

Raamat: 214 lehekülge
Formaat: kõvakaaneline, saadav ka e-raamatuna
Keel: inglise keel
Esmatrükk: 2018
ISBN: 9781138065086

Väljaandja: Routledge Press

Link: https://www.routledge.com/Personal-Sustainability-Exploring-the-Far-Side-of-Sustainable-Development/Parodi-Tamm/p/book/9781138065086

Sisukord:

 1. Personal Sustainability – Exploring a New Field of Sustainable Development Oliver Parodi and Kaidi Tamm
 2. Sustainability, Culture and Personal Virtues Reiner Manstetten
 3. Psychology of Sustainability – Psychological Resources for Sustainable Lifestyles Marcel Hunecke
 4. Care of the self and “Bildung” as condition for and result of personal sustainability Michael Niehaus, Dirk Schmidt and Shirli Homburg
 5. Sustainable Development: A Matter of Truth and Love Oliver Parodi
 6. Sustainability in crisis: a perspective of subjective body as ‘healing’ force Sabin Wendhack
 7. Developing Intra-personal Skills as a Proactive Way to Personal Sustainability: the Preventive Side of the Mental Health Equation Helena Lass
 8. Inner Conflict Resolution and Self-Empowerment as Contribution for Personal Sustainability on the Case of Intentional Community Practices Stella Veciana and Kariin Ottmar
 9. Awareness as the New Paradigm for Personal Sustainability: A Practitioner’s Perspective on the Sustainability Transition Ingvar Villido
 10. Reflexivity: Balancing the Metanarratives of Sustainable Development Kaidi Tamm
 11. Sustainability without the I-sense is Nonsense: Inner ‘Technologies’ for a Viable Future and the Inner Dimension of Sustainability Shelley Sacks
 12. Personal Sustainability – Conclusions and Perspectives Oliver Parodi, Kaidi Tamm and Sabin Wendhack

Veel: Teadliku Muutuse Kunst; Uus paradigma; Mis on teadlikkus?

TMK – õpetus uutest baasoskustest

“Teadvusel on seitse aktiivset kvaliteeti, neist üks on teadlikkus. Teadvuse kvaliteedid ei ole üldse seotud ei emotsioonide ega mõistuse, mõtlemisega.”